Field Trip Trợ giúp

Thông báo và địa điểm đã lưu

Mọi thẻ Field Trip đều có tùy chọn yêu cầu cung cấp thông báo tương tự và lưu địa điểm vào mục các địa điểm đã lưu của bạn.

  • Chạm vào biểu tượng trái tim để cho biết bạn thích thẻ Field Trip. Field Trip sẽ sử dụng thông tin này để hiển thị thông báo tương tự cho bạn.
  • Chạm vào biểu tượng cờ ở đầu thẻ để lưu thẻ đó vào mục các địa điểm đã lưu của bạn.

Truy cập địa điểm đã lưu của bạn và thông báo gần đây bằng cách chạm vào nút menu ở trên cùng bên trái màn hình chính.