Field Trip Trợ giúp

Chia sẻ

Khi Field Trip hiển thị cho bạn một câu chuyện mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể dễ dàng thông báo cho bạn bè của mình ngay trong ứng dụng:

  1. Chạm vào biểu tượng chia sẻ
    iOS:
     
    Android: 
  2. Chọn nền tảng chia sẻ yêu thích của bạn và chia sẻ (người dùng iOS có thể chọn Khác để xem tùy chọn khác)
Lưu ý: Những người mà bạn chia sẻ thẻ yêu thích của mình không cần phải cài đặt ứng dụng Field Trip để xem nội dung bạn đã gửi.