Field Trip Trợ giúp

Nhận thông báo thẻ trên iOS

Khi nhận được thông báo thẻ trên thiết bị iOS của mình, bạn có thể chọn đọc thẻ ngay lập tức, đóng thông báo hoặc báo lại để hoãn tất cả thông báo vào ngày tiếp theo.

Khi màn hình của bạn bị khóa
Để đọc thẻ ngay lập tức, trượt biểu tượng Field Trip để mở khóa màn hình của bạn và thẻ sẽ xuất hiện để bạn đọc.

Khi màn hình của bạn được mở khóa
Thông báo sẽ giống như phần đầu thẻ bật lên từ cuối màn hình. Để đọc thẻ ngay lập tức, hãy chạm hoặc vuốt thông báo thẻ lên để xem thẻ ở chế độ đầy đủ.

Để báo lại thông báo thẻ, hãy vuốt thông báo thẻ lên và chạm vào nút Báo lại ở cuối thẻ. Bạn sẽ không nhận được thông báo nữa từ Field Trip cho đến ngày hôm sau.

Để đóng thẻ và không nhận lại thông báo, hãy chạm vào nút Đóng ở trên cùng bên trái của thông báo.