Field Trip Trợ giúp

Sử dụng Văn bản sang lời nói

Khi bạn nhận được thông báo thẻ, bạn sẽ có tùy chọn nghe nội dung được đọc to qua loa của thiết bị, tai nghe hoặc hệ thống âm thanh Bluetooth được kết nối. Xem thông báo và chọn Đọc to để bắt đầu nghe.