Field Trip ความช่วยเหลือ

การใช้การอ่านออกเสียงข้อความ

เมื่อคุณได้รับการ์ดแจ้งเตือน คุณจะมีตัวเลือกในการรับฟังการอ่านออกเสียงเนื้อหาผ่านลำโพงอุปกรณ์ของคุณ ชุดหูฟัง หรือระบบเสียงบลูทูธที่เชื่อมต่ออยู่ ดูการแจ้งเตือนและเลือกอ่านออกเสียงเพื่อเริ่มฟัง